Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Kurzy

Pokročilé využití MS Excel

 
 

Kurz je určen pro rozšíření a prohloubení znalostí tabulkového procesoru MS Excel, které jste zvládali před dvěma či třemi lety. Cílem kurzu je vytvářet složitější tabulky vysoké grafické úrovně, pohybovat se po tabulkách, formátovat vzhled buněk a textu. Vaše znalosti rozšíříte o výpočty pomocí vlastních vzorců a funkcí, seznámíte se s tvorbou a formátováním grafů. Naučíte se pokročilejším technikám zpracování údajů v Excelu jako je zamykání, používání šablon, filtrovat seznamy na listu, vytvářet kontingenční tabulky a pracovat s pokročilými funkcemi Microsoft Excelu pro manipulaci a analýzu dat. Pro jednotlivá témata dostanete studijní opory ve formě textů, videí a řešených úkolů.

 

Pokročilé využití MS Word

 
 

Kurz je určen pro rozšíření a prohloubení znalostí textového editoru MS Word a naučit se jej využívat. Cílem kurzu je rozšířit si základní znalosti o další nástroje, na které není vždy snadné přijít intuitivně. Naučíte se základní principy a práci s nástroji tak, aby ušetřily váš čas i práci. Seznámíte se s rozdělením dokumentu na oddíly a díky tomu jej formátovat pokročilým způsobem, který práce bez oddílů neumožňuje, automaticky číslovat obrázky, tabulky, grafy a rovnice a indexovat slova pro vytvoření rejstříku a z veškerých těchto číslovaných a indexovaných objektů generovat automatické seznamy. A mnohé další vychytávky. Pro jednotlivá témata dostanete studijní opory ve formě textů, videí a řešených úkolů.

 

Informatika a internetové technologie

 
 

Kurz Informatika a internetové technologie si klade za cíl zdokonalení dosavadních znalostí účastníka, které rozšíří o další oblasti ICT dle současných trendů. Jedná se tak o komplexní výukový materiál, který zahrnuje vybraná aktuální témata z oblasti informační gramotnosti. Přidaná hodnota kurzu je v podobě moderního pojetí problematiky vybraných témat, kterými jsou např. Cloud Computing, Kryptoměny, Sociální sítě, Elektronické bankovnictví a platby, Bezpečnost a ochrana dat, Elektronická komunikace s úřady a další.

 

Komunikace a sebeprezentace

 
 

Kurz Komunikace a sebeprezentace je zaměřen na témata z oblasti sociální psychologie a psychologie práce a organizace, která mají především praktické implikace do profesního i osobního života studentek cílové skupiny účastníků. Z hlediska komunikace jsou zde představeny základní témata z tohoto okruhu, jako jsou formy komunikace, komunikační cyklus, různé pohledy na problematiku komunikace v psychologii a v neposlední řadě také problematika asertivity a vedení rozhovoru. Druhá část kurzu je zaměřena na témata spojená s profesním působením a sebeprezentací. Zde se věnujeme otázkám přijímacích pohovorů, obchodních jednání, image a etiketě, ale také zvládání stresu a přednášení proslovů a projevů v rámci rétoriky.

 

Daně a účetnictví

 
 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s výchozími principy účetnictví a daňové problematiky v kontextu práva České republiky a Evropské unie s využitím řešených modelových případů k vysvětlení. Kurz přináší informace využitelné v podnikové praxi a občanském životě. Úspěšní absolventi kurzu budou mít teoretické znalosti v oblasti daňového systému ČR a základní znalosti vybraných daní, které dokáží aplikovat na jednoduché účetní a daňové případy.

 

Obchodní angličtina

 
 

Cílem kurzu je prohloubit jazykové dovednosti účastníků kurzu, neboť angličtina je současná lingua franca vědy a techniky, mezinárodního obchodu a diplomacie. Znalost anglického jazyka hraje tudíž klíčovou roli nejen při hledání zaměstnání, ale i při dalším pohybu na trhu práce. Kurz byl nastaven na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky se zaměřením na anglickou odbornou terminologii příslušného tématu. Z podstaty věci (bezkontaktní forma výuky) je hlavní důraz kladen na čtení s porozuměním, poslech, rozšíření odborné slovní zásoby a oživení gramatiky v kontextu. Odborné texty a klíčová slova jsou nahrány rodilým mluvčím.